ISERVE GPS TRACKER | เราคือผู้ให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ | GPS Tracker

เกี่ยวกับ GPS

GPS คืออะไร


GPS คือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Positioning System: โกบอล โพซิชั่นนิ่ง ซีสเต็มส์) หรือเรียกสั้นๆ ว่า GPS (จีพีเอส ) หมายถึง ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลกโดยอาศัยการคำนวณระบบพิกัดกริดแบบยูที เอ็ม (Universal TransverseMercator: UTM) ทั้งหมด 60 โซนจากนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลก ซึ่งมีตำแหน่งที่แน่นอน ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ ทั่วโลกโดยเครื่องรับสัญญาณ GPS รุ่นใหม่ๆ มาเป็น GPS ติดตามรถ ซึ่งจะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทาง โดยสามารถนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่เพื่อใช้ในการนำทางและ ติดตามได้ ดาว เทียม GPS เป็นดาวเทียมที่มีวงโคจรต่ำอยู่ที่ระดับความสูง 11,000 ไมล์จากระดับพื้นผิวโลก ใช้ในการยืนยันตำแหน่งโดยอาศัยพิกัดจากดาวเทียม 3-4 ดวง ดาวเทียมจะโคจรรอบโลกเป็นเวลา 12 ชั่วโมงต่อหนึ่งรอบที่ความเร็ว 4 กิโลเมตร/วินาที การโคจรแต่ละรอบนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 6 ระนาบ ระนาบละ 4 ดวง โดยทำมุม 55 องศา โดยทั้งระบบจะต้องมีดาวเทียม 24 ดวงหรือมากกว่าเพื่อให้สามารถยืนยันตำแหน่งได้ครอบคลุมทุกจุกบนผิวโลก โดยในปัจจุบันจะเป็นดาวเทียม GPS Block-II


การทำงานของ GPS


ดาวเทียมทุกดวงที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าจะมีการส่งสัญญาณ GPS มาที่พื้นดินเพื่อที่จะบอกพิกัดตัวเองต่อสถานีควบคุม ข้อจำกัดคือดาวเทียมไม่สามารถใช้พลังงานสูงมากนักเนื่องจากพลังงานทั้งหมด ไดจากพลังงานแสงอาทิตย์ดังนั้นกำลังส่งของสัญญาณ GPS จึงมีขนาดเล็กมากนี้คือสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้

2.จากผลของข้อ ที่1ทำให้เครื่องรับ GPS จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนภาครับเป็นจำนวนมากโดยส่วนนี้จะทำหน้าที่ ทั้งกรองสัญญาณที่รบกวนออกจากสัญญาณ GPS แล้วทำการขยายสัญญาณและนำไปถอดรหัสที่ส่วนของดิจิตอล ดังนั้นโดยทั่วไปเครื่องรับจึงมีอุปกรณ์จำนวนมากเราจึงเรียกมันว่าซิป เซต(Chipset)

3.จากข้อที่ 2 ภาคที่เป็นระบบดิจิตอลจะมี MCU เป็นหัวใจสำคัญในการคำนวณและถอดรหัสต่างๆ โดยปกติจะเป็น MCU ที่มีความสามารถในการคำนวณอย่างมาก ดังนั้นจึงนิยมใช้ MCU แบบ 32 บิต

4.หากสัญญาณ GPS ที่เครื่องรับและเครื่องส่งไม่ตรงกัน (Synchronize) งานนี้เราจะไม่สามารถถอดรหัสได้เลย ดังนั้น GPS หากต้องการบอกพิกัดได้จึงห้ามปิดเครื่องจำเป็นต้องเปิดเครื่องตลอดเวลา

5.เนื่อง จากสัญญาณGPS ที่ตกกระทบภาคพื้นดินมีขนาดเล็กมาก ดังนั้นมันจึงง่ายต่อการถูกรบกวน การที่จะให้สัญญาณที่แรงและดีที่สุดคืออย่าให้มีสิ่งกีดขวาง เครื่องรับ GPS บางประเภทจึงมีเสาอากาศแบบภายนอกโดยติดตั้งในที่โล่งแจ้งจึงทำให้เป็นที่มา ของคำว่า “ไม่เห็นท้องฟ้าก็จะรับสัญญาณ GPS ไม่ได้”


ประเภทของ GPS


GPS (Global Positioning System) มีใช้ในหลายวัตถุประสงค์ทางธุรกิจแต่ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมี 2 ประเภท คือ GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบนำทาง) และ GPS Tracking System ( GPS ติดตามรถ, ยาพาหะนะหรือสัตว์เลี้ยง) โดยมีการทำงานที่แตกต่างกันดังนี้


1. GPS NAVIGATOR (อุปกรณ์และระบบนำทาง)


เป็น อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อบอกตำแหน่งที่เราจะเดินทางไป ใช้การบอกตำแหน่งรถของเราร่วมกับแผนที่ในการเดินทาง ผู้ใช้งานโดยส่วนมากเป็นเจ้าของรถที่ต้องการเดินทางไปในที่ต่างๆที่ไม่คุ้น เคย เมื่อสิ้นสุดการเดินทางก็บรรลุวัตถุประสงค์แผนที่ที่ใช้ในระบบนำทางในรถยนต์ ที่ใช้กันโดยทั่วไปที่เป็นมาตรฐานอย่างไม่เป็นทางการ (de facto standard) มาจากสองบริษัทได้แก่แผนที่จากบริษัท แนฟเทค(NavTeq)และจากบริษัท เทเลแอตลาส (Tele Atlas)นอกจากสองบริษัทหลังนี้แล้ว ยังมีแผนที่จากบริษัทอื่นๆอีก อย่างในประเทศไทย ก็มี บริษัทที่พัฒนาแผนที่ เพื่อการนำทางเหมือนกัน แต่ไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากมีข้อจำกัดจากฟอร์แมตของแผนที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท และบริษัทขนาดเล็กไม่สามารถสนับสนุนพื้นที่ครอบคลุมประเทศในทวีปต่างๆ ทำให้บริษัทขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบ ตลอดทั้ง ขั้นตอนที่ทำให้การประมวลผลแผนที่ๆจะใช้กับซอฟต์แวร์ระบบนำทาง มีปัญหาในการ ทำแผนที่เพื่อให้ใช้กับกับซอฟต์แวร์นั้นๆ ดังนั้นบริษัททำระบบนำร่องส่วนใหญ่จะใช้แผนที่ของบริษัทหนึ่งบริษัทใด หรือสองบริษัทนี้ เพื่อความรวดเร็วในการประมวลผล เนื่องจากข้อมูลของแผนที่แต่ละประเทศมีขนาดข้อมูลมหาศาลและใช้เนื้อที่ในการ เก็บขนาดใหญ่ ทำให้ไม่สามารถนำข้อมูลทุกอย่างที่เพื่อใช้ในซอฟต์แวร์ของระบบนำร่องได้จึง ได้มีการนำข้อมูลแผนที่นั้นมาทำการจัดเรียงใหม่เพื่อความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในเรื่องขนาดของแผนที่ๆต้องนำไปใช้ ตลอดจนความรวดเร็วในการเข้าอ่านและประมวลผลข้อมูล


2.GPS TRACKING SYSTEM (อุปกรณ์และระบบติดตามรถหรือยานพาหนะ)


GPS Tracking เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลตำแหน่งจากดาวเทียม โดยข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมเป็นข้อมูลตำแหน่งเชิงตัวเลข (ตัวเลขที่เราอ่านแล้วก็คงไม่เข้าใจ) ซึ่งเป็นตัวเลขที่จะระบุได้ว่าอุปกรณ์ GPS Tracking ที่รับตำแหน่งดังกล่าวนั้นอยู่ ณ จุดใดบนโลก (หรือให้เข้าใจง่ายที่สุดคือทุกๆตารางเมตรบนโลกมีคนเก่งได้กำหนดหมายเลข กำกับไว้แล้ว อยากจะรู้ว่าจุดไหน หมายเลขอะไรก็ต้องมี GPS Tracking มารับข้อมูลดังกล่าวจากดาวเทียม GPS) ทุกการเคลื่อนที่ของรถตำแหน่งที่ได้ จะเปลี่ยนแปลงไปอัตโนมัติโดยมีดาวเทียม GPS ที่อยู่บนท้องฟ้าเป็นตัวจัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แต่เพียงแค่นั้นเราก็ยัง ไม่สามารถรู้ได้ว่า GPS Tracking นั้นอยู่ที่ใดจึงต้องนำตำแหน่งตัวเลขนั้นมาแปลงและแสดงเป็นจุดตำแหน่งบน แผนที่ ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ให้เราสามารถเห็นและเข้าใจได้ ดังนั้นตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะต้องส่งข้อมูลตัวเลขดังกล่าว ผ่านเครือข่ายสัญญาณมือถือเข้าสู้ระบบ Internet เพื่อให้คอมพิวเตอร์ของเราสามารถรับ ตำแหน่งดังกล่าวมาแสดงบนแผน ที่ได้ การที่ GPS Tracking จะส่งข้อมูลผ่านเข้าไปในระบบ internet ได้จึงต้องอาศัยเครือข่ายสัญญาณมือถือที่ คลอบคลุมอยู่ทั่วประเทศแล้วในปัจจุบัน ดังนั้นในชุดของอุปกรณ์ GPS Tracking จึงต้องมีช่องบรรจุ SIM มือถืออยู่ด้วย ตัวอุปกรณ์ GPS Tracking จึงจะสามารถส่งข้อมูลดังดล่าวเข้าสู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ผ่านทางเครือข่าย internet ระบบติดตามรถหรือ GPS Tracking System ส่วนมากจะนำมาใช้กับการติดตามรถบางครั้งจะเรียกกันว่า Vehicle Tracking หรือ Vehicle Car Tracking บางครั้งเรียก GPS ติดตามรถ หรือ GPS ค้นหารถ และ GPS ติดตามรถหาย เป็นต้นซึ่งปัจจุบัน สามารถติดตามรถได้เร็วในระดับวินาที GPS ระบบติดตามรถ หรือ GPS Tracking จึงนำมาใช้กันมากใน กลุ่มของรถขนส่งรถเช่า รถป้ายแดง ฯลฯ การติดตามค้นหาหรือตรวจสอบว่ารถนั้นอยู่ที่ไหนจึงเป็นการทำ ให้ผู้ที่ต้องบริหารการขนส่งสามารถติดตามตรวจสอบเที่ยววิ่งของรถได้ตลอดเวลา


GPS Web Application คือการให้บริการนำตัวเลขที่ได้จากตัวอุปกรณ์ GPS Tracking มาแสดงผลบนแผนที่ สมาชิกสามารถเข้าไปดูตำแหน่งรถได้ทันทีผ่าน Web Site ที่ผู้ให้บริการกำหนด สามารถดูตำแหน่งที่ส่งมาจาก GPS Tracking ได้โดยสะดวก ตำแหน่งจะแสดงบนแผนที่โดยอัตโนมัติเมื่อรถที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS Tracking มีการเคลื่อนที่ ในปัจจุบันผู้ให้บริการ GPS WEB Application แต่ละเจ้าจะแสดงผลตำแหน่งรถได้เร็วหรือช้าไม่เท่ากัน


GPS Tracking Real-Time มักจะแสดงถึงความเร็วในการแสดง ผลตำแหน่งรถบนแผนที่อย่างเช่นทุก 1 นาที/ทุก 30 วินาที/ทุก 15 วินาที หรือทุก 5 วินาทีเป็นต้นขึ้นอยู่กับว่า GPS Web Application มีประสิทธิภาพในการรับส่งข้อมูล ได้เร็วมากน้อยแค่ไหน การเลือกซื้อ GPS Tracking ที่ต้องการแสดงผลที่รวดเร็วจึงต้องพิจารณา GPS Web Application ประกอบด้วยว่าผู้ให้บริการ GPS Web Application นั้นๆสามารถรองรับความเร็วในการแสดง ผลได้เร็วแค่ไหน ง่ายที่สุดคือขอ user name และ password เข้าไปดูการใช้งานจริงๆ ก่อนตัดสินใจ

Want to know more.. Contact Us